Çevre Koruma Politikası

Ab Grup Holding olarak çevresel sürdürülebilirliğe derinden bağlıyız ve operasyonlarımızın her alanında doğal çevreyi koruma ve muhafaza etme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Lider bir inşaat şirketi olarak faaliyetlerimizin ekosistemler, yaşam alanları ve topluluklar üzerinde yaratabileceği önemli etkinin bilincindeyiz. Bu nedenle çevresel hususları planlamadan uygulamaya ve ötesine kadar projelerimizin her aşamasına entegre etmeye söz veriyoruz.

Taahhütlerimiz

1. Yönetmeliklere Uyum: Faaliyetlerimiz için geçerli olan tüm ilgili çevre yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına uyacağız. Ayrıca çevresel performans için daha yüksek standartlar belirleyerek mümkün olan her yerde bu gereklilikleri aşmaya çalışacağız.

2. Çevre Bilinci: Çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve paydaşlarımız arasında çevre bilincini ve eğitimini teşvik edeceğiz. Eğitim programları ve iletişim girişimleri aracılığıyla, çevresel yönetim ve sorumluluk kültürünü teşvik edeceğiz.

3. Kaynak Verimliliği: İnşaat süreçlerimizde kaynak verimliliğine ve sürdürülebilir uygulamalara öncelik vereceğiz. Buna, projelerimiz boyunca atık oluşumunun en aza indirilmesi, enerji tüketiminin optimize edilmesi ve su kaynaklarının korunması da dahildir.

4. Çevre Dostu Malzemeler: Kalite ve güvenlik standartlarından ödün vermeden çevresel etkiyi en aza indiren çevre dostu malzeme ve teknolojilerin kullanımına öncelik vereceğiz. Bu, mümkün olduğunda geri dönüştürülmüş veya yerel kaynaklı malzemeler gibi sürdürülebilir yapı malzemelerinin seçilmesini de içerir.

5. Kirliliğin Önlenmesi: Faaliyetlerimizle ilişkili kirliliği önlemek ve çevresel kirliliği en aza indirmek için proaktif önlemler alacağız. Bu, tortu, kimyasallar ve gürültü gibi inşaatla ilgili kirleticilerin uygun şekilde yönetilmesini içerir.

6. Topluluk Katılımı: Çevresel kaygılarını anlamak ve onların geri bildirimlerini proje planlama ve karar alma süreçlerimize dahil etmek için yerel topluluklar ve paydaşlarla etkileşime geçeceğiz. Çevresel uygulamalarımızda şeffaf ve hesap verebilir olmaya, hizmet ettiğimiz topluluklarla güveni ve işbirliğini güçlendirmeye çalışacağız.

AB Grup Holding, faaliyetlerini sürdürürken insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte ve çalışanlarının sağlığına önem vererek, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamayı sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde en önemli öncelikleri arasında görmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız TS 18001 şartlarına uygun olarak İSG yönetim sistemi temelinde yürütülmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız aşağıdaki yer alan unsurlardan oluşmaktadır:

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymak.
Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vererek, bu konuda çalışanlarına yetkinlikler kazandırmak ve kişisel farkındalıklarının artırılmasını sağlamak.
Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmak.
İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamak.
İş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek mevcut yatırımları iyileştirmek.
Yeni yatırımları gerçekleştirirken, iş sağlığı ve güvenliğini ve yasal düzenlemeleri dikkate almak.
Çevre ile Kalite Yönetim sistemleri mevzuatına saygılı olmak; bu maksatla ilgili sistemleri kurarak, firma içinde izlenebilirliği sağlamak.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun teknolojik ekipmanları kullanarak sürekli iyileştirmelerde bulunmak.

Temel İnsan Kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

İnsan Kaynakları Politikasının amacı, kurumun dinamik yapısını koruyarak, çalışanlarının mutlu, işine motive, sürekli gelişime açık bir şekilde, Şirketin hedeflerine odaklamak, gelecek yıllara sağlam temeller atmaktır.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmak, kurumsal hedefleri bireysel hedeflerle birleştirmek, etkin, verimli ve motive bir organizasyon kurmak, böylece Şirket hedeflerine etkin biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

İnsan kaynakları birimi, çalışanlarının gelişimini ön planda tutarak kurum içinde eğitim programları düzenleyerek, Şirket ihtiyaçları ve çalışan kapasitesi doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir. Öte yandan, çalışan profilimizin; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına ve takım ruhuna inanan, Şirket sadakati gelişmiş, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek bir insan kaynağı olması diğer bir gayedir.

AB Grup Holding İnsan Kaynakları yukardaki amaç, hedef ve politikalar doğrultusunda:

 • Şirketin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm kademelerdeki çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini ön planda tutar.
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak, Şirketin “verimlilik”, “kârlılık” gibi hedeflerine katkısını devam ettirir.
 • Çalışanlarımıza kariyerlerinin yönetiminde eşit fırsatlar sağlar.
 • İşe alım sürecinde fırsat eşitliği sağlayarak cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli ve mülteci ayrımı yapmadan liyakatı ön planda tutar.
 • Değer zinciri sürecinde çalışma standartlarını iyileştirir, adil iş dağılımı ve ücreti belirler.
 • Çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı düşük gelirli kesimleri ve kadınları fırsat eşitliği konusunda özellikle gözetir.
 • Bölümler içindeki, özellikle yöneticilerden kaynaklı çalışan ve insan hakları ihlallerini araştırır ve engeller.
 • Çocuk işçi ve çalışma izni olmayan personel çalıştırılmaması için gerekli tedbirleri alır.
 • Kariyer planlaması ile çalışanlarımızın verimliliğini en üst düzeye çıkartır, yönetici adaylarımızı organizasyonumuz içinde eğitir.
 • Çalışanlarla güvenilir ve etkili bir etkileşim kurmak için, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izler.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimleri düzenler ve tedbirleri alır.
 • Çalışanların kişisel verilerini korur.
 • Sürekli iyileştirme süreçleri ve sistemleri ile bireysel performansları ve takım performanslarını arttırır, üstün performansı ödüllendirir.
 • Yenilikçi, üretken ve işini seven bir insan kaynağı oluşturarak kurum içinde rekabetçi bir yapı sağlar.
 • Çalışanların, tazminat, yan haklar, sendika hakkı, iş/özel hayat dengesi çözümleri gibi haklarını gözetir ve ilgili süreçleri prosedürlere bağlar.
 • Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıklarının çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturur. Bu süreçleri belirler.
 • Çalışan memnuniyeti ve Şirket aidiyeti sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler.
 • Şirket Etik Politikasını oluşturur, açıklar ve uygulanmasını denetler.
 • Toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalar düzenler.
 • Çalışanları ÇYS (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) çalışmaları konusunda bilgilendirir.